Ticari Elektronik İleti Onay Metni
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat
uyarınca ticari elektronik ileti; telefon, çağ merkezleri, faks, otomatik arama
makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi
vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen
veri, ses ve görüntü içerikli iletileri ifade eder.
Kullanıcı olarak tarafınıza gönderilecek elektronik ticari iletilere vermiş olduğunuz
onayı Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğin (“Yönetmelik”)
8. maddesi uyarınca ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’nde
belirtilen iletişim yolları üzerinden geri alabilirsiniz. Ek olarak, Ticari elektronik iletiler
Kullanıcı tarafından verilen onay Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (“İYS”)
üzerinden (sistemin kullanıma açılmasına bağlı olarak) herhangi bir sebep
belirtmeksizin geri alınabilir.
Tacir veya esnaf Kullanıcıların belirtmiş oldukları adreslerine nderilen ticari
elektronik iletiler bakımından onayları aranmaz. Öte yandan işbu Kullanıcılar onaylarını
Yönetmelik kapsamında geri almayı tercih ettikleri takdirde yukarıda belirtilen yollardan
yararlanabilirler.
Rıza Beyanı:
Yukarıda belirtiği üzere işbu Ticari Elektronik Onay Metni için vermiş olduğum onayı
Voltla’nın aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde sunmuş olduğu aydınlatma
metninden belirtilen yollar üzerinden geri alabileceğimi, işbu metni tarafıma sunulan ve
kişisel verilerin korunmasına ilişkin hazırlanan metinlerden ayrı olarak onayladığımı ve
ticari elektronik iletilere onayımın Volta’ya üyelik için zorunlu olmadığını bilerek kabul,
beyan ve taahhüt ederim.
Telefon numarası ve e-posta üzerinden, 6563 SayıElektronik Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun kapsamında çeşitli ürün/hizmetlerin ve imkanların duyurulması,
müşteri memnuniyetine yönelik anket çalışmalarının yürütülmesi, talep/şikayetlerin
takibi, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama yapılması amaçlarıyla; Voltla
tarafından ilgili kanunlara uygun olarak ileti gönderilerek, SMS gönderilerek veya
telefonla arama yapılarak ticari elektronik ileti gönderilebilmesi için vermiş olduğum izin
doğrultusunda işlenmesine; aynı amaçlar doğrultusunda Voltla’nın iş ortaklarına, yetkili
kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılmasına onay veriyorum.