TR / EN

VOLTLA ELEKTRİKLİ ARAÇLAR BİLİŞİM REKLAM VE TANITIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu; Voltla Elektrikli Araçlar Bilişim Reklam ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Voltla”) (Adres: Ahmet Yesevi Mah. Kerem Sk. No: 9 İç Kapı No: 201 Pendik / İstanbul; Websitesi: www.voltla.co Email: destek@voltla.co; Mersis No: 456928) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (Bundan sonra “KVKK” olarak ifade edilecektir.) ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Bundan sonra “Tebliğ” olarak belirtilecektir.) uyarınca kullanıcıların ve müşterilerin kurumumuz ile ilişkilerinde kişisel verilerinin korunmasında izlenecek usul ve esaslar hakkında bilgilendirme amacıyla işbu aydınlatma metni düzenlenerek ilan edilmiştir.


KVKK Madde 10: “Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 11'inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.”


Kanunda Yer Alan Temel Tanımlar


Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.


Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.


Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişidir. İşbu metin kapsamında veri sorumlusu, Adres: Ahmet Yesevi Mah. Kerem Sk. No: 9 İç Kapı No: 201 Pendik / İstanbul; adresinde mukim Voltla Elektrikli Araçlar Bilişim Reklam ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’dir.


Veri kayıt sistemi (VERBİS): Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.


Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.


Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.


Kullanıcılara İlişkin Kişisel Veriler


Kurumumuzca, kullanıcılara ilişkin kişisel veriler işbu metinde belirtilen amaçlar ve işleme şartları doğrultusunda işlenebilmektedir. İşlemeye konu kişisel veriler şunlardır:Voltla’nın Kişisel Verileri İşleme Amacı


KVKK’nın 10. maddesi ve Tebliğ’in 5. maddesi kapsamında KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak kullanıcıların kişisel verileri şu amaçlarla işlenebilmektedir:
Yukarıda belirtilenlere ek ancak bunları sınırlamamak üzere kişisel verileriniz şirketimiz internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri, trafik verileri, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan, şirketimiz ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan ve farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden; sözleşmenin kurulması ve ilgili hizmetlerin sunulması için işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.


Hizmetlerin kullanılması sırasında yaşanılan şarj istasyonu arızalarının raporlanması ve gerekli aksiyonların alınması amacıyla ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, lokasyon verileri ve arızaya ilişkin bilgilerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla işlenmesi Voltla’nın ve sizlerin menfaatlerinin korunması için zorunlu olarak toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.


Veri sahibi tarafından paylaşılan kişisel veriler verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, bankacılık ve elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde 3 ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek, hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması, regülasyon ve uyum ile hukuki süreçlerin yönetimi, insan kaynakları politikalarının belirlenmesi, süreçlerinin yürütülmesi ve icrası, destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası, aplikasyonların hazırlanması, mali konuların takip edilmesi, şirketimizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi, bilişim ve şebeke işletim sistemi alt yapısının kurulması, işletilmesi ve yedeklenmesi, şirketimize ait lokasyonların güvenliğinin ve denetiminin sağlanması ve satın alma, satma, ihale ve satış işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenecektir.


Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel veriler, hukuki ilişki kurulması sırasında doğrudan ilgili kişiden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden elde edilebilecektir. Bu kapsamda kişisel veriler; elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden ve yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlardan toplanabilmektedir.


KVKK’nın 5. maddesinde yer alan hüküm uyarınca kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Kanun istisna olarak açık rıza aranmayacak halleri belirtmiştir. Kanunda açık hüküm bulunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda açık rıza aranmaksızın kişisel veriler şirketimiz tarafından işlenebilecektir.


Voltla’nın faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenebilmektedir.


Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Kullanıcıların kişisel verileri, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; tedarikçilerle, hissedarlarla, yetkili satıcılarla, hizmet alınan özel hukuk kişileriyle (güvenlik, eğitim, denetim, etkinlik ve organizasyon, sağlık, iş güvenliği, hukuk vb. konularda), bağımsız denetim kuruluşlarıyla, finans kuruluşlarıyla, direkt ve dolaylı iştirakler başta olmak üzere yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarıyla, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan firmalarla (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), hukuken yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişileriyle paylaşılabilecek ve yurt dışına aktarılabilecektir.


Veri İşleyen


Veri işleyen, veri sorumlusu adına verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu kişiler, veri sorumlusunun kişisel veri işlemek üzere yetkilendirdiği ayrı bir gerçek veya tüzel kişi de olabilir. Voltla olarak kurduğumuz iş birliklerinde aydınlatma yükümlüğün yerine getirilmesi için veri işleyen olarak üçüncü tarafları yetkilendirebiliriz. Yukarıda belirtilen amaçlarla, Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar, tedarikçiler, kargo şirketleri gibi sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet alınan, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.


Kişisel Verilerin Saklanma Süresi


KVKK hükümlerine uygun olarak, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası göz önüne alınarak kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.


Değişiklikler

Voltla kişisel verilere ilişkin politika ve prosedürlerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


İlgili Kişinin Hakları


İlgili kişi, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kurumumuzca talebe bağlı olarak kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da düzeltilmesi halinde aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.


Başvuru Hakkının İstisnaları


Kanun’un 28/2 hükmü uyarınca, aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, ilgili kişilerin Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan yararlanmaları mümkün olmayacaktır.Başvuru Yöntemi ve Formu


İlgili kişi, yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Voltla’ya başvurabilir.


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesinde sayılan haklar kapsamındaki talepler, KVKK’nın 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince aşağıda açıklanan yöntemlerden biri ile başvurulabilecektir.


Şirkete iletilen başvurular, KVKK’nın 13/2 maddesi gereğince, talebin niteliğine göre, talebin Şirkete ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. Başvuruya ilişkin cevaplar, KVKK’nın 13. maddesi gereğince, yazılı ve elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır.
Başvurunuzda Tebliğ’de belirtildiği üzere aşağıdaki bilgiler yer almak zorundadır:Talebin kabul edilmesi ya da gerekçesinin açıklanarak reddedilmesi halinde cevap, talep sahibine elektronik ortamda ya da yazılı olarak bildirilecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde firmamızca gecikmeksizin gereği yapılacaktır.


Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Madde 7


Ücret: Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarifesi uyarınca ücret alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini aşmayacak bir tutarda bir ücret talep edilebilecektir.


İşbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuduğumu, anladığımı kabul ve beyan ederim.Voltla ile Tüm Marka Şarj İstasyonları Tek Uygulamada

App Store Google Play